Vpis v 1. razred za šolsko leto 2023/24 bo potekal vsak delovni dan, od 14. 2. 2023 do 17. 2. 2023, od 8. do 12. ure in od 16. do 19. ure. Vpis bo organiziran v prostorih šole. Osnovne šole za šolsko leto 2023/24 vpisujejo otroke, rojene v letu 2017.

Vsak starš po pošti prejme natančen termin in uro vpisa, zato starše vljudno prosimo, da se držijo navedenih terminov in ur. Tako bo poskrbljeno za čim boljšo organizacijo in izvedbo vpisa prvošolcev. Zaželeno je, da na vpis pridejo z otrokom.

S seboj prinesejo izpisek iz rojstne matične knjige oz. drugi osebni dokument otroka.

Izjemoma je vpis mogoč tudi na daljavo, če se starši posebej dogovorijo s šolo za vpis brez obiska šole in elektronsko ali po pošti oddajo vpisno dokumentacijo.

Kontaktna oseba za ta namen je:

Natalija Plajnšek (e-naslov: natalija.plajnsek@guest.arnes.si ali tel.: 01 420 13 57).

Natalija Plajnšek, ŠSS


Druge pomemben informacije:

Vpis je obvezen za otroke, ki so rojeni od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017.

Starši morajo vpisati v 1. razred osnovne šole otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost šest let. Če se ugotovi, da otrok ni pripravljen za vstop v šolo, se mu lahko na predlog staršev, zdravstvene službe ali na podlagi odločbe o usmeritvi začetek šolanja odloži za eno leto.

Starši svojega otroka vpišejo v šolski okoliš glede na stalno ali začasno bivališče.

Starši lahko vpišejo otroka v 1. razred v šolo zunaj šolskega okoliša, v katerem prebivajo, če šola, v katero želijo vpisati otroka, s tem soglaša in se predhodno o tem dogovori s šolo iz matičnega okoliša.

Vpis v 1. razred v šolo zunaj šolskega okoliša, v katerem otrok prebiva, se izvede tako, da starši vpišejo otroka v svojem šolskem okolišu, najkasneje v štirinajstih dneh po izteku roka za vpis pa vložijo pri šoli, v katero želijo vpisati otroka, vlogo za prepis.

Vsi tisti starši, katerih otrok glede na stalno bivališče sodi v drugi šolski okoliš, vendar želijo otroka vpisati na OŠ Trnovo, oddajo vlogo v svetovalno službo (glej obrazec na spletni strani), na e- naslov: natalija.plajnsek@guest.arnes.si ali po navadni pošti (s pripisom: za Natalijo Plajnšek).

Otroku se lahko začetek šolanja odloži za eno leto na predlog staršev, zdravstvene službe ali na podlagi odločbe o usmeritvi Zavoda RS za šolstvo, če se ugotovi, da otrok ni pripravljen za vstop v šolo. Glede postopka ugotavljanja pripravljenosti in odložitve šolanja je pristojna svetovalna služba.

Na podlagi Zakona o osnovni šoli imajo starši pravico vpisati otroka v javno osnovno šolo ali v zasebno osnovno šolo s koncesijo.

Vpis otrok v 1. razred osnovne šole za javne šole glede na šolske okoliše podrobneje ureja Uredba Vlade RS o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol (Uradni list RS, št. 16/98, 27/99, 134/03, 37/16 in 4/18, v nadaljevanju Uredba).

Pri vpisu otrok v 1. razred so ljubljanske osnovne šole dolžne ravnati skladno z Uredbo in poskrbeti z medsebojnim obveščanjem in soglašanjem za enakomerno zasedenost osnovnih šol ter uravnoteženo prehajanje učencev med šolami različnih šolskih okolišev. Pri tem šola lahko soglaša s prepisom otroka, če s tem ni kršena pravica drugih staršev, da vpišejo otroka v šolo v svojem šolskem okolišu, če to nima za posledico oblikovanja dodatnih oddelkov oziroma zagotavljanja novih prostorov, in če se s tem v šoli v šolskem okolišu, kjer učenci prebivajo, ne zmanjša število oddelkov, kar bi imelo za posledico spremembo statusa šole ali njeno ukinitev.

Starši lahko dodatna pojasnila o vpisu dobijo na šoli, prav tako na Oddelku za predšolsko vzgojo in izobraževanje MU MOL, Ljubljana, Resljeva 18, na elektronskem naslovu izobraževanje@ljubljana.si.

Dodatne informacije so dostopne tudi na spletni strani Mestne občine Ljubljana – zavihek Moja Ljubljana – Otroci v Ljubljani – Osnovne šole v Ljubljani.

Dostopnost