Vpis v 1. razred za šolsko leto 2021/22 bo potekal v torek, sredo, četrtek in petek, od 9. 2. 2021 do 12. 2. 2021, vse dni od 8. do 12. ure in od 16. do 19. ure. Vpisujemo otroke, rojene v letu 2015.

Zaradi varnostnih razmer vsak starš po pošti prejme natančen termin in uro vpisa, zato starše vljudno prosimo, da se držijo navedenih terminov in ur. Tako bomo poskrbeli za čim boljšo organizacijo in varno izvedbo vpisa prvošolcev, za kar se že vnaprej zahvaljujemo. Na vpis lahko pridejo z otrokom.

Starši k vpisu pridejo le v primeru, če nimajo zdravstvenih zadržkov. S seboj prinesejo izpisek iz rojstne matične knjige oz. drugi osebni dokument otroka. Če želijo vpisati otroka brez obiska šole, se s šolo dogovorijo o elektronski oddaji vpisne dokumentacije ali o oddaji po pošti.

Kontaktna oseba za ta namen je:

Natalija Plajnšek (e-naslov: natalija.plajnsek@guest.arnes.si ali tel.: 01 420 1357).

Naše delo v času v času epidemije covid – 19 poteka v skladu z aktualnimi navodili in priporočili pristojnih inštitucij (NIJZ, MIZŠ, MZ), zato veljajo posebni varnostni in zaščitni ukrepi. V šolo lahko vstopajo le zdrave osebe. Ob vstopu v šolski prostor je za starše in otroke obvezna uporaba zaščitne maske. Potrebno je upoštevati ustrezno medosebno varnostno razdaljo in poskrbeti za higieno rok, zato bo v pritlični avli na voljo razkužilo. Vhod in izhod iz šole bo označen z napisi.

Druge pomembne informacije:

Vpis je obvezen za otroke, ki so rojeni od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015.

Starši morajo vpisati v 1. razred osnovne šole otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost šest let. Če se ugotovi, da otrok ni pripravljen za vstop v šolo, se mu lahko na predlog staršev, zdravstvene službe ali na podlagi odločbe o usmeritvi začetek šolanja odloži za eno leto.

Starši svojega otroka vpišejo v šolski okoliš glede na stalno ali začasno bivališče.

Starši lahko vpišejo otroka v 1. razred v šolo zunaj šolskega okoliša, v katerem prebivajo, če šola, v katero želijo vpisati otroka, s tem soglaša in se predhodno o tem dogovori s šolo iz matičnega okoliša.

Vpis v 1. razred v šolo zunaj šolskega okoliša, v katerem otrok prebiva, se izvede tako, da starši vpišejo otroka v svojem šolskem okolišu, najkasneje v štirinajstih dneh po izteku roka za vpis pa vložijo pri šoli, v katero želijo vpisati otroka, vlogo za prepis.

Vsi tisti starši, katerih otrok glede na stalno bivališče sodi v drugi šolski okoliš, vendar želijo otroka vpisati na OŠ Trnovo, oddajo vlogo v svetovalno službo, na e- naslov: natalija.plajnsek@guest.arnes.si ali po navadni pošti (s pripisom: za Natalijo Plajnšek).

Ob vpisu otroka v osnovno šolo se lahko skladno s 46. členom Zakona o osnovni šoli na željo staršev ugotavlja pripravljenost otroka za vstop v šolo. Če starši predlagajo odložitev šolanja, ker menijo, da njihov otrok ni pripravljen za vstop v šolo, oziroma če odložitev šolanja predlaga zdravstvena služba, je ugotavljanje pripravljenosti otroka za vstop v šolo obvezno.

Vpis otrok v 1. razred osnovne šole za javne šole glede na šolske okoliše podrobneje ureja Uredba Vlade RS o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol (Uradni list RS, št. 16/98, 27/99, 134/03, 37/16 in 4/18; v nadaljevanju Uredba).

Natalija Plajnšek, ŠSS

Dostopnost